SunAir One respon a les seves preguntes més freqüents


En la web de SunAir One Energy podrà visualitzar totes les seves factures en la zona de clients.

És una energia que alguns equips generen amb el seu funcionament, però que no és útil per al seu funcionament i perjudica al sistema elèctric, per la qual cosa el regulador del sistema fixa un cost de penalització.
Si aquesta energia reactiva és elevada suposarà un sobrecost en la factura.
SunAir One Energy factura sobre la base de mesures descarregades a través d’un sistema de telemesura de manera que totes les nostres lectures sempre seran reals i exactes.

Via IP a través d’un telèmetre connectat directament al comptador de la distribuïdora.

És un aparell electrònic que està connectat directament al comptador i que emmagatzema totes les lectures reals i detallades del comptador cada 15 minuts.

A través d’un comercial, de la nostra web o directament trucant al número de telèfon 902 05 41 44.

El canvi de companyia triga de 10 a 60 dies, depenent de la companyia distribuïdora, per a les tarifes següents:
 2.0A / 2.0DHA / 2.0DHS / 2.1A / 2.1DHA / 2.1DHS
El canvi de companyia triga de 10 a 30 dies, depenent de la companyia distribuïdora, per a les tarifes següents:
 3.0A / 3.1A / 6.1A / 6.2A / 6.3A / 6.4A / 6.5A
Pel que fa al subministrament, aquest no es veurà influït en absolut per la contractació amb una o una altra companyia.
De la garantia i qualitat del subministrament respon la seva distribuïdora i no la comercialitzadora, per la qual cosa no li afectarà en res estar amb una o una altra companyia.
En el que sí pot jugar el seu paper una o una altra comercialitzadora és en la qualitat del servei d’atenció al client, la qualitat de la facturació (sense errors, amb transparència en les factures).
És possible que ja hagi sentit parlar de les tarifes d’accés i si no ho ha fet ja li recomanem que ho llegeixi detingudament perquè li ajudarà a entendre ben tot, quan analitzi si li interessa una oferta o no.
Les tarifes d’accés les fixa el Ministeri cada 6 mesos i inclouen totes les despeses associades a l’ús de les xarxes d’electricitat.
Alguns d’aquests costos són fàcils d’imaginar: pagar el distribuïdor per estendre la seva xarxa, pagar la Xarxa Elèctrica Espanyola per gestionar el transport de l’electricitat a través de les seves xarxes, des de les plantes de generació a les estacions de distribució. Però altres no sempre són tan fàcils d’entendre i per tant és si més no discutible la seva presència en la factura de l’electricitat: pagar la CNE (Comissió Nacional d’Energia) pel seu treball com a regulador, compensar els sobrecostos insulars i extrapeninsulars de subministrar energia, la moratòria nuclear o les primes a les energies renovables.
És molt important tenir-les en compte perquè molts dels contractes que ofereixen les comercialitzadores inclouen en les seves clàusules un sistema de revisió de preus automàtic segons el qual totes les variacions de preus són traslladades al client. Aparentment es tracta d’alguna cosa raonable, ja que aquestes tarifes les fixa el Ministeri i són alienes a la comercialitzadora.
La distribuïdora rep una remuneració que fixa el Ministeri i que és un dels components de les tarifes d’accés. Les tarifes d’accés són el cost d’utilitzar i gestionar les xarxes d’electricitat.
Quan el client formalitza un contracte d’electricitat, en realitat realitza d’una banda un contracte amb la distribuïdora i d’una altra banda, un altre amb la comercialitzadora (encara que la comercialitzadora rep un «poder» per poder gestionar en nom del client qualsevol qüestió amb la distribuïdora).
És la comercialitzadora qui s’encarrega de pagar, en nom del client, les tarifes d’accés per fer ús d’aquesta xarxa. Fins ara, quan les comercialitzadores realitzen una oferta al client, ho fan per l’import total de l’energia (incloent-hi el component de les tarifes d’accés).
La comercialitzadora s’encarrega de «comprar» energia en el mercat majorista i lliurar-la-hi a vostè al seu domicili aprofitant les xarxes de distribució de l’electricitat. A més, s’encarrega de facturar-li aquesta energia que li subministra i per la resta de conceptes associats (lloguer d’equips…).
El preu que haurà de pagar serà el que vostè/el client hagi pactat a l’acceptar el contracte amb aquesta comercialitzadora.
Alguns dels conceptes que li inclouen en la factura són en realitat facturats en nom de la distribuïdora. Aquest és el cas del lloguer d’equips, o els imports relacionats amb l’alta en el servei, els drets d’enganxament que es cobren al canviar la potència contractada, instal·lació, lloguer d’ICP.
La distribuïdora d’electricitat és la companyia que s’encarrega d’estendre les xarxes per subministrar l’electricitat per totes les llars. S’encar-
rega per tant de les canalitzacions del cablejat d’electricitat, d’instal·lar els comptadors, de donar d’alta el subministrament elèctric, de llegir
els comptadors i d’atendre qualsevol avaria o incidència en aquest subministrament.
Però des de l’1 de juliol de 2009 ja no ven directament electricitat a cap client final. Per a això, van haver de traspassar el dia 1 de juliol 2009 tots els clients a una Comercialitzadora d’Últim Recurs.
La nova empresa comercialitzadora triada s’encarregarà de tots els tràmits i actuacions necessàries per aconseguir que el canvi sigui efectiu en el termini més breu possible.
Les incidències a la xarxa com ara corts, variacions de tensions etc., es gestionaran amb l’empresa distribuïdora a través de SunAir One Energy,
trucant al número d’atenció al client 900 10 11 92 o enviant una carta per correu a atencioncliente@sunaironeenergy.es
Com el comptador pertany a la distribuïdora és ella qui imposarà l’import d’aquest lloguer. SunAir One Energy remetrà la totalitat de l’import
cobrat a la distribuïdora del punt de subministrament contractat.

Cap problema. El subministrament està garantit per llei, i la xarxa de distribució elèctrica és la mateixa per a totes les empreses comercialitzadores.

En tots els casos i per a qualsevol comercialitzadora, és la distribuïdora qui es responsabilitza del manteniment de la xarxa. SunAir One Energy
mitjançarà davant la distribuïdora les gestions necessàries per solucionar aquestes incidències.

SI TOT I CONSULTAR AQUEST APARTAT TENS ALGUN DUBTE, POTS POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES. t'AJUDAREM AMB MOLT DE GUST
WE WILL HELP YOU WITH MUCH TASTE.